De campagne ‘Schat je schatje’ – 18 november 2016

Child Focus Nieuws

18-11-2016

De campagne ‘Schat je schatje’ – 18 november 2016

www.schatjeschatje.be

Waarom? Seksuele uitbuiting van minderjarigen is een realiteit die heus niet beperkt blijft tot verre landen in Afrika of Azië, maar die ook in ons eigen land kinderen ernstige schade toebrengt. Met deze campagne willen we dat als het ware voelbaar maken, de man of vrouw in de straat er bijna lijfelijk mee confronteren.

Hoe? Child Focus ontwikkelde een online tool om op basis van reëel beschikbare gegevens de “commerciële waarde” van slachtoffers van seksuele uitbuiting te berekenen. Zo kan jij de hypothetische waarde van je eigen kind berekenen indien het in handen zou vallen van criminelen met de bedoeling je kind seksueel uit te buiten. Confronterend? Ongetwijfeld! Maar vooral een eye-opener voor een realiteit waartegen we allen samen moeten strijden.

Waar en met wie? Het gaat om een online campagne, die vooral via Facebook en Twitter haar beslag krijgt, en waar een aantal celebrities – bekende ouders van jonge kinderen - mee hun schouders onder zetten. Maar iedereen kan de campagne delen, dit door eenvoudig te sharen, ofwel door zelf mee te doen.

Technisch gesproken gaat het om een online calculator. Je kan een aantal gegevens aanpassen –geslacht van je kind, leeftijd, haarkleur, huidskleur - en als resultaat krijg je een bedrag. Dat verschijnt als een etiket op de ogen van een toevallig gekozen foto van een kind dat overeenstemt met de parameters, ofwel –als je dat wil- op een foto, bijvoorbeeld van je eigen kind, die je uploadt.

 

Hoe gaat deze campagne seksueel uitgebuite kinderen helpen? En waarom zou ik meedoen of sharen?

Seksuele uitbuiting is vaak onzichtbaar. Je kan aan een jongetje niet zien dat het slachtoffer is van iemand die kinderporno verspreidt, of aan een minderjarig meisje dat het in de ban is van een tienerpooier. Nochtans is dat ook in België een realiteit, die jaarlijks in vele tientallen strafprocessen aangetoond wordt.

Daarom is het belangrijk om het grote publiek duidelijk te maken dat deze realiteit bestaat en dat eender wie er op een of andere manier op een bepaald moment mee geconfronteerd kan worden. Wie weet dat de problematiek bestaat, zal sneller geneigd zijn eventuele feiten te melden en zo de seksuele uitbuiting te stoppen.

Dus hoe meer mensen de campagne zien, hoe groter de kans dat een kind gered wordt.

 

Als ik meedoe, of de campagne deel, zou dat betekenen dat ik mijn kind echt zou kunnen verkopen?

Natuurlijk niet. Uit de hele context, en uit de tekst onder de posts blijkt duidelijk dat het om een campagne gaat. Bovendien is steeds het logo van Child Focus zichtbaar, een organisatie waarvan iedereen weet dat ze strijdt tegen seksuele uitbuiting van kinderen.

 

Kan ik de beelden weer verwijderen?

De standaard-foto’s van de kinderen die we gebruiken, zijn gebaseerd op aangekochte, vaak oudere zgn. stockfoto’s waarbij de geportretteerden toestemming hebben gegeven tot elk gebruik.

Indien je hebt deelgenomen met je eigen kind, en je na verloop van tijd wenst dat dat beeld uit de Facebook-tijdlijn van je vrienden of volgers verdwijnt, kan je als volgt tewerk gaan:

1° Verwijder het bericht.

2° Verwijder eveneens het beeld uit de fotodatabase van je Facebook profiel.

 

Wat is seksuele uitbuiting van kinderen precies?

De juridische omschrijving staat in het zgn. Verdrag van Lanzarote, dat door tientallen Europese landen onderschreven werd. Het gaat om de aantasting van de seksuele integriteit van kinderen op georganiseerde, systematische wijze, eventueel met gebruik van technologische middelen. Meer concreet gaat het om prostitutie van minderjarigen, al dan niet in het kader van sekstoerisme; om het via het internet verspreiden van foto’s of video’s van daden van seksueel misbruik van kinderen; om het verleiden (grooming) van kinderen via internet of sociale media tot het stellen van seksuele handelingen in de reële wereld of online; om seksuele afpersing (sextortion) van jongens of meisjes die eerst verleid werden tot het delen van gewaagde beelden van zichzelf, enzomeer. Soms, maar lang niet altijd, heeft deze uitbuiting een commercieel karakter, en ligt geldgewin aan de basis. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de problematiek van tienerpooiers.

Het spreekt vanzelf dat elk van deze vormen van seksuele uitbuiting leidt tot psychische of fysieke trauma’s, tot het aantasten van het zelfbeeld en het gevoel van zelfwaarde van betrokken slachtoffers, in die mate dat de kwaliteit van hun verder leven ernstig wordt aangetast. Daarom moeten we er tegen optreden.

 

Wat doet Child Focus tegen seksuele uitbuiting van kinderen?

Child Focus heeft een hulplijn (tel 116000), die dag en nacht gratis ter beschikking staat van slachtoffers van seksuele uitbuiting, of van hun naasten, of van derden die met feiten worden geconfronteerd. Elke melding wordt met zorg ter harte genomen, en in nauwe samenwerking met politie & justitie en/of met de hulpverlening verder opgevolgd.

Child Focus stelt zich geregeld burgerlijke partij in strafprocessen waarvan zij kennis heeft tegen vermoedelijke daders. Dit met het doel onbekende of in bepaalde gevallen bekende slachtoffers een stem te geven en bij te staan.

Child Focus beheert een burgerlijk meldpunt www.stopchildporno.be waar eenieder die toevallig met beelden van seksueel misbruik van kinderen wordt geconfronteerd een desgewenst anonieme melding kan maken. Deze meldingen worden in nauwe samenwerking met politie en justitie opgevolgd. Een recente wetswijziging biedt Child Focus extra slagkracht om de meldingen te analyseren en om er –finaal- mee voor te zorgen dat de beelden zonder verwijl van het net worden gehaald.

Child Focus ijvert voor preventie van seksuele uitbuiting van kinderen, onder meer –en dat is misschien verrassend- door te pleiten voor een hulpaanbod voor mensen met neiging tot pedoseksueel gedrag, zodat misbruik nooit plaats heeft, of voor daders, zodat zij niet recidiveren. Een andere vorm van preventie is het informeren en versterken van kinderen en jongeren (en ouders, en leerkrachten) bij het omgaan met internet en sociale media op een verantwoorde manier. Daarover meer op de website www.clicksafe.be.

Ten slotte organiseert Child Focus geregeld sensibiliseringscampagnes om de aandacht van het grote publiek, maar ook van professionelen, te blijven vestigen op de problematiek. Deze campagne is de meest recente in de rij.

 

Waarom nu? De Europese dag voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Seksuele uitbuiting en seksueel misbruik brengen kinderen grote trauma’s toe die vaak levenslang gevolgen hebben. Om deze ernstige schendingen van de kinderrechten te helpen voorkomen, aan te sturen op aanpak en vervolging van de daders, en aan te dringen op hulp voor de slachtoffers, namen de Raad van Europa en de erbij aangesloten landen het initiatief om jaarlijks op 18 november een actiedag te houden. Deze dag richt zich op beleidsmensen en academici, hulpverleners en opvoeders, politie en justitie maar ook op het grote publiek. Dit initiatief is een vervolg op het tot stand komen van het Verdrag van Lanzarote, dat de aangesloten staten verplicht alle vormen van seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken en strafbaar te stellen, en dat tevens aanstuurt op preventie en op doelmatige omkadering van en hulp aan slachtoffers. Gelijktijdig met de sensibiliseringscampagne richt Child Focus ook een rondetafelgesprek in met een twintigtal Belgische experts, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin.

 

Wat als ik iets concreet te melden heb?

Het is mogelijk dat deze campagne je aan het denken zet en je attent maakt op een geval van mogelijke seksuele uitbuiting in je omgeving.

We nodigen je uit dit te melden, ofwel bij de politie, ofwel bij Child Focus. Dit kan via de gratis 24/7 hulplijn 116000, via www.stopchildporno.be of via 116000@childfocus.org. Alle meldingen worden vertrouwelijk en desgewenst anoniem behandeld.

 

De getoonde bedragen -  Disclaimer

Child Focus deed beroep op een professioneel data-analist die zich als vrijwilliger verdiepte in de problematiek. Hij programmeerde de online-calculator.

De door de calculator getoonde bedragen zijn berekend in USD op basis van betrouwbaar geachte nieuwsartikels, documentaires en onderzoeksjournalistiek, in totaal een veertigtal bronnen. Vermits vele bronnen teruggrijpen naar verhalen van individuen moeten de cijfers met enige voorzichtigheid worden behandeld.

Voor iedere individuele case die werd beschreven in de geconsulteerde bronnen werd het bedrag, het geslacht van het slachtoffer, en indien vermeld de leeftijdscategorie en haarkleur opgenomen in een database. Bedragen werden indien nodig berekend naar een verkoopbedrag in de seksindustrie en/of een bedrag per nacht voor seksuele diensten. Deze berekeningen moeten voorzichtig worden benaderd vermits dit vaak een (gefundeerde) gok is. De inschatting is gebaseerd op artikels die bijvoorbeeld vermelden dat meisjes in Afrika tot 35 keer per nacht misbruikt werden, of dat meisjes in Brazilië gemiddeld 7 uur per nacht worden misbruikt.

De haarkleur werd soms vermeld in de artikels bij de beschrijving van de geïnterviewde minderjarigen, maar meestal werd dit afgeleid uit de locatie. Zo werd voor Aziaten en Afrikanen vaak gekozen voor de zwarte haarkleur. Ook dit moet dus met grote voorzichtigheid benaderd worden.  De calculator houdt overigens niet werkelijk rekening met de huidskleur, evenwel bepaalt de gekozen huidskleur wel de haarkleur, die op haar beurt wél een parameter in de calculatie is.

Er werd als vertrekpunt gezocht naar bedragen die werden neergeteld voor minderjarigen in mensenhandel voor de seksindustrie. Hiervan werd een algemeen gemiddelde genomen over alle bronnen heen en dit werd gebruikt als basis waartegen de overige bedragen werden afgezet (= 4553,63 dollar). Vervolgens werd er gekeken in de artikels naar de gemiddelde prijs van subgroepen van kinderen. Bijvoorbeeld blonde kinderen, en werd dit vergeleken met de eerdere gevonden algemene gemiddelde prijs. Op deze manier werden er gewichten toegekend aan de haarkleuren, leeftijden en geslacht. Indien er niet voldoende data beschikbaar waren met betrekking tot de verkoopprijs in de seksindustrie, werd er gekeken naar de verschillen in de berekende prijs per nacht, om zo een inschatting te krijgen van de waardeverhoudingen.

Ten slotte werd er een eigen arbitraire inschatting gemaakt van de meest bepalende factoren voor het bepalen van de prijs: geslacht, leeftijd of haarkleur. Geslacht kreeg een factor van 1, leeftijd van 0,8 en haarkleur van 1,5.

Besluit: De bedragen die de calculator toont zijn gebaseerd op échte cijfers uit een veertigtal beschikbare openbare bronnen en de onderzoeksjournalistiek. Vermits veel data ontbreekt werd er daarnaast beroep gedaan op anekdotische cijfers, bijvoorbeeld uit nieuwsberichten, om inschattingen te kunnen maken van de verschillende componenten die bijdragen tot de prijsberekening. De cijfers moeten dus met de nodige voorzichtigheid behandeld worden en geven zeker geen wetenschappelijk gefundeerd beeld van de werkelijke bedragen die circuleren in de seksindustrie.

Het gaat samengevat om hypothetische bedragen die weliswaar een inschatting geven over de verdiensten die criminelen halen uit de seksuele uitbuiting van minderjarigen.

 

Is dit een fondsenwervingscampagne?

Nee. We willen sensibilisering en fondsenwerving niet vermengen. Daarom wordt nergens een oproep tot schenken noch een rekeningnummer vermeld. De campagne kwam tot stand met de belangeloze medewerking van een aantal partners. Het communicatiebureau These Days Y&R toonde zich bereid om pro bono het campagneconcept uit te werken, Facebook wenste graag de campagne te promoten, ING was gastvrij voor de persconferentie, en de Europese Commissie co-financierde het geheel in het kader van het B-Bico project.

Dit gezegd zijnde, alle diensten van Child Focus voor slachtoffers, of in het kader van preventie, zijn gratis. Dat kunnen we enkel waarmaken door de giften van bedrijven of publiek. Wie steun wil verlenen kan hier terecht: /www.childfocus.be/nl/waarom-helpen.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies