Wat is een internationale kinderontvoering?

We spreken van een internationale kinderontvoering wanneer een ouder zijn kind(eren) meeneemt naar het buitenland zonder de toestemming van de andere ouder met als voorwaarde dat:

 • De achterblijvende ouder ouderlijk gezag had op het moment van de ontvoering;
 • de achterblijvende ouder dit recht ook daadwerkelijk uitoefende;
 • het kind minderjarig is

 

Aantal in België

Child Focus behandelt jaarlijks ongeveer 400 dossiers van internationale kinderontvoering:

 • in ongeveer 2/3 van de gevallen gaat het om effectieve ontvoering;
 • in ongeveer 1/3 van de gevallen gaat het om preventieve dossiers. Hierbij contacteert een ouder Child Focus uit vrees dat zijn kind zal ontvoerd worden door de andere ouder.

Niet alle dossiers worden ook in het jaar van behandeling geopend. Een aantal dossiers werden reeds in een voorgaand jaar geopend maar zijn nog steeds actief nadien. Een kinderontvoering door een ouder duurt gemiddeld net geen jaar, dus vaak langer dan een andere soort verdwijning. Dit is voornamelijk te wijten aan de gerechtelijke procedures tussen de ouders die in een internationale context vaak maanden in beslag nemen.

Merkbare cijfers:

 • In 72% van de gevallen ontvoert de moeder haar kind.
 • De gemiddelde leeftijd van een ontvoerd kind is 6 jaar.
 • 75% van de ontvoerde kinderen is jonger dan 10 jaar.

Plaats:

 • Bijna 2/3 van de internationale ontvoeringen vindt plaats binnen Europa.
 • Noord-Afrikaanse landen rond de Middellandse Zee zijn de populairste bestemmingslanden bij louter de vrees voor een internationale kinderontvoering.

Bekijk hier ons jaarverslag 2020.

Rol van Child Focus

Child Focus luistert naar jouw verhaal en zoekt samen met jou naar de meeste geschikte hulp. Tijdens dit traject blijven we je ondersteunen bij elke stap. We bekijken eerst de mogelijkheid om tot een onderling akkoord te komen. Hiervoor kunnen ouders een beroep doen op familieleden, welzijnswerkers, bemiddelaars of advocaten. Je kan ook terecht bij het Pre-Mediation Bureau. Dit bureau biedt informatie over en organiseert internationale familiebemiddeling.

 

Wat is internationale familiebemiddeling?

Internationale familiebemiddeling is een vrijwillige bemiddelingsprocedure die het mogelijk maakt voor ouders om, ondersteund door twee ervaren internationale familiebemiddelaars, in een vertrouwelijke omgeving, geschillen op te lossen.

In een internationale context brengt bedmiddeling extra uitdagingen met zich mee:

 • verschillen tussen landen inzake wetgeving, procedures en administratieve verplichtingen
 • cultuurverschillen;
 • taalbarrières;
 • verschillende nationaliteiten;
 • grote afstanden tussen familieleden.

Om hierop te antwoorden, werd een netwerk van cross border mediators opgericht. De familiebemiddelaars die deel uitmaken van dit netwerk zijn specifiek opgeleid om in deze internationale familieconflicten te bemiddelen.

 “Een akkoord is onmogelijk, wat nu?”

Je kan een procedure starten om de terugkeer van jouw kind(eren) te bekomen. Hiervoor bestaan internationale verdragen tussen België en andere verdragslanden:

Deze verdragen moeten ervoor zorgen dat wanneer een kind ontvoerd wordt, een rechter de onmiddellijke terugkeer kan bevelen naar het land waar het kind oorspronkelijk verbleef.

“Ik kan niet terugvallen op deze verdragen, wat nu?”

Als jouw kind wordt ontvoerd naar een land dat geen lid is van één van deze verdragen, word je als ouder doorverwezen naar de FOD Buitenlandse Zaken. Deze dienst kan een beroep doen op zijn netwerk van ambassades en consulaten om het contact met jouw kind en de aangezochte ouder te herstellen.

“Bovenstaande opties zijn onmogelijk, wat nu?”

Soms is het niet mogelijk of wenselijk om een beroep te doen op één van de bovenstaande oplossingsmogelijkheden, wanneer:

 • je niet weet waar het kind zich bevindt;
 • het kind mogelijks in gevaar is.

“Ik weet niet naar waar mijn kind is”

Wanneer je de exacte locatie van jouw kind niet kent, weet je als ouder vaak wel in welk land hij zich waarschijnlijk bevindt. Op die manier kan je toch een beroep doen op de internationale verdragen. Hierbij moet het land waarnaar jouw kind werd overgebracht, instaan voor de lokalisatie van het kind. In dat geval kan je aangifte doen bij de politie. Politie en justitie trachten dan jouw kind te lokaliseren.   

 

 

Wat kan je preventief doen om een internationale kinderontvoering te vermijden?

Blijf niet alleen zitten met jouw vrees. Contacteer Child Focus via het gratis noodnummer 116 000 24/7 en krijg preventieve adviezen op maat. Staat er binnenkort een buitenlandse reis gepland en vrees je dat jouw kind niet meer zal terugkeren? Maak dan op voorhand onderlinge afspraken. Child Focus heeft een formulier gelanceerd, waar je zulke afspraken kan neerschrijven. Ontdek deze hier.