Hier vind je heel concrete ideeën om een globaal kader van preventie en opvoeding in online veiligheid te ontwikkelen.

Ecole

Met dit kader kan je een visie en beleid tot stand brengen voor het sociale mediagebruik in een instelling. Alle leden van het pedagogische team moeten die visie kennen en uitdragen. Ze moet tot uiting komen in coherente sensibiliseringsacties samen met jongeren.
Ouders spelen eveneens een fundamentele rol in de uitrol van deze visie. De denkoefening mag niemand vergeten: oudercomité, CLB-centrum, plaatselijke politie,...

 

Cyberveiligheid in de wet

Maak je deel uit van een jeugdvoorziening? Leer het wettelijke kader en de rechtsmiddelen kennen om de online veiligheid van minderjarigen te verzekeren.

Gegevensbescherming en respect voor online privacy

Een school verwerkt een groot aantal persoonsgegevens over kinderen, ouders, leerkrachten en het begeleidend personeel. Hou rekening met:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft samen met de onderwijsverstrekkers een brochure gepubliceerd over de nieuwe AVG in de schoolcontext. Bereid je in 7 stappen voor.
 • Beelden van schoolactiviteiten: de Gegevensbeschermingsautoriteit raadt aan dat de school schriftelijk toestemming vraagt wanneer ze beelden van de gesloten kring van haar instelling wil maken of gebruiken. Op het toestemmingsformulier moet je nauwkeurig aangeven welk type beeldmateriaal gemaakt zal worden, de manier waarop dit zal worden verspreid (intern, extern, tijdschrift, online,...) en het doel.

Tips voor de publicatie door de school van online beeldmateriaal:

 • Beveilig de pagina’s met het beeldmateriaal tegen zoekmachines (door indexering te beletten);

 • Gebruik wachtwoorden of een andere methode om een doelgroep af te bakenen;

 • Beveilig de machines en de eraan gekoppelde databases tegen ongeoorloofde toegang door derden;

 • Zorg ervoor dat het beeldmateriaal niet kan worden opgeslagen door een gewone rechtermuisknop.

 • Kan je geen toestemming vragen? Maak het beeldmateriaal dan voldoende anoniem.

 

 

Het wettelijke kader van cyberpesten

Er bestaan juridische hulpmiddelen tegen cyberpesten:

 • De wet beschermt het recht om met rust te worden gelaten. Klassiek (dus niet online) pesten wordt verboden door artikel 442bis van het Strafwetboek.
 • Artikel 143 §3bis van de wet van 13 juni 2005 bestraft het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel om schade te berokkenen.

Cyberpesten op zich is dus geen voorwerp van een specifieke strafrechtelijke bepaling. Afhankelijk van de omstandigheden en intenties kunnen deze bepalingen worden gebruikt om cyberpesten te stoppen.

Een minderjarige die een “strafbaar feit” pleegt, wordt onderworpen aan beschermende maatregelen, mits verschillende voorwaarden:

 • Een herhaaldelijk gedrag.
 • Een ernstige verstoring van de rust van de bewuste persoon.
 • Een oorzakelijk verband tussen die verstoring en het herhaaldelijke gedrag.
 • De pester wist of moest weten dat zijn gedrag de rust van de ander zou verstoren.

Het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel om schade te berokkenen is strafbaar met:

 • Een boete van € 20 tot € 300
 • En/of een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar

Er hoeft in dit geval geen sprake te zijn van herhaaldelijk gedrag. Het volstaat dat er een wil bestaat om het slachtoffer door middel van een elektronisch communicatiemiddel (sms, e-mail, bericht op sociale media,...) last te berokkenen en dat er een directe interactie met het slachtoffer is.

 

Het wettelijke kader van grensoverschrijdende sexting

Grensoverschrijdende sexting is een strafbaar feit waarop de volgen de straffen staan:

Verspreiding alleen

Winstoogmerk of revenge porn

Niet-consensuele verspreiding als het slachtoffer jonger is dan 16 jaar

Gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar

Gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar en geldboete

Niet-consensuele verspreiding als het slachtoffer ouder is dan 16 jaar

Gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar

Gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar en geldboete

 

Word een partnerschool van Child Focus

Ben je een jeugdorganisatie of school? Wil je dat minderjarigen sociale media veilig gebruiken? Child Focus heeft je nodig! Het idee is eenvoudig, als partner ontvang je:

 • Opleidingen in online veiligheid voor het pedagogische team.
 • Tips om een beleid voor online veiligheid in te voeren.
 • Pedagogische hulpmiddelen, in het bijzonder om een “peer-to-peer” programma in te voeren. Een programma waarin oudere leerlingen de jongeren helpen met problemen online.

Wat verwacht Child Focus van jou?

 • Je organiseert 2-3 keer per jaar focusgroepen met jongeren over hun internetgebruik.
 • Je test 2 nieuwe preventietools voor online veiligheid die Child Focus ontwikkeld heeft;

Je woont door Child Focus georganiseerde evenementen bij, zoals de persvoorstelling van een nieuw pedagogisch hulpmiddel.

 

Contacteer Julie Van de Veire, projectverantwoordelijke van Child Focus: training@childfocus.org

 

 

 

Opleidingen voor het pedagogische team

Child Focus biedt opleidingen aan voor iedereen die via zijn professionele activiteiten (in)direct verbonden is met kinderen en jongeren.

Doel: je helpen om een veilig gebruik van het internet met de jongeren te bespreken. In groep of individueel, in een positieve dynamiek.

« Clicksafe » (Child Focus)

Training van ongeveer 3 uur. Geleverd door Child Focus of partners.

Doel: je krijgt een pedagogische toolbox en tips om bewustmakingsworkshops te organiseren.

Image Child

Behandelde onderwerpen:

 • Online-uitdagingen
 • Sociaal mediagebruik
 • Betrouwbaarheid van informatie
 • Digitale identiteit
 • Seksualiteit
 • Cyberpesten
 • Privacy
 • Nadenken over de invoering van een schoolbeleid

We bepalen samen:

 • De inhoud
 • De doelgroep
 • De planning
 • De opleidingspartners

Prijs: € 200 + BTW + verplaatsingskosten
Meer info: 02/475.44.11
Vraag de opleiding hier aan : https://www.clicksafe-contact.be/-nl

Ontdek hier meer info.

Image Child

« Médiacoach » (Média Animation)

De opleiding MediaCoach is een programma om kennis te maken met de inhoud en methodes van media-opvoeding.

Doel: de nodige middelen aanbieden voor activiteiten rond media-opvoeding op het professionele terrein.

Doelgroep:

 • Animatoren in het jeugdwerk: jongerenorganisaties, jongerencentra, sector van het jeugdwelzijn,...
 • Animatoren in het volwassenenwerk: permanente educatie, cultureel centrum, socio-educatieve sector,...
 • Pedagogische coördinators en graadcoördinators in de schoolwereld (ook leerkrachten).
 • Bibliothecarissen, mediothecarissen.

25 personen maximum

Kostprijs: € 350

Meer info: https://mediacoach.mediawijs.be

Contact : m.culot@media-animation.be

CyberHelden (Bibliotheken Zonder Grenzen)

Pedagogisch pakket met activiteiten om kinderen (8-14 jaar) te sensibiliseren voor een veilig en kritisch gebruik van het internet. Het behandelt op een eenvoudige, speelse manier de vaardigheden vastgelegd in het Europese referentiekader voor de digitale competenties.

Doel: kinderen middelen geven om veilig van het internet te genieten.

 

Image Child

Om de onderwijsprofessionals met dit pedagogische dossier te helpen, biedt een team gratis begeleiding: 

 • Een korte opleiding als kennismaking met de activiteiten van het pakket en de uitdagingen van de digitale veiligheid.
 • Een eerste klassikale activiteit in de vorm van een escape game met co-animatie door de opleiders. 

Kostprijs: € 200

Meer info: https://www.bibzondergrenzen.be/cyberhelden/

 

 

 

Online veiligheid voor ouders

Om ouders te helpen om het internet te bespreken in het gezin, hebben de Gezinsbond en Child Focus “Veilig online” opgezet.

Veilig Online biedt informatiesessies voor volwassenen aan. Ze steunen het denken van ouders, grootouders en voogden rond een veilig en verantwoordelijk gebruik van het internet door minderjarigen.

De praktische, concrete sessies kiezen voor een positieve benadering die de dialoog bevordert.

Tijdens de interactieve sessies:

 • begeleiden onze animatoren de gesprekken;

 • beantwoorden ze vragen van ouders;

 • bespreken ze onderwerpen zoals sociale media, de reputatie online, de persoonsgegevens, de beveiliging van accounts en profielen, de privacy-instellingen of online games.

Voor bedrijven is er een beknopte versie in de vorm van een “Lunch & Learn”.

Er zijn vijf verschillende vormingsmodules over sociale media, internet en privacy, gamen, cyberpesten en online relaties en seksualiteit

 

Meer lezen

www.medianest.be is een informatieve website voor ouders rond media-opvoeding